Wikiquote:Bảo quản viên

(Đổi hướng từ Wikiquote:Người quản lý)

Bảo quản viên hay bảo trì viên (tiếng Anh: system operator, viết tắt sysop) là các thành viên trong Wikiquote được tin cậy cho việc sử dụng một số công cụ kỹ thuật, ví dụ xoá trang, khoá trang, và cấm tài khoản người dùng. Xem Wikiquote:Bảo quản viên/Công cụ

Bảo quản viên là các tình nguyện viên cho các trách nhiệm đó; họ không phải nhân viên của tổ chức Wikimedia. Họ không bị yêu cầu phải sử dụng các công cụ của mình, và không bao giờ được sử dụng các công cụ này để giành lợi thế trong các cuộc tranh chấp mà mình có liên can.

Bảo quản viên không được trao thẩm quyền đặc biệt nào, và họ ngang hàng với mọi người khác về công việc biên tập.

Bảo quản viên không phải là "ban đại diện" cho Wikiquote, và cũng không bao giờ trở thành một nhóm đặc biệt, đặc nhiệm trên Wikiquote. Các ý kiến, sửa đổi của bảo quản viên trên các bài viết, thảo luận... vẫn chỉ là ý kiến riêng của thành viên đó như mọi thành viên khác, và được giải quyết theo thông lệ. Các thành viên khác không nên xem một bảo quản viên là một thành viên khác biệt trong quá trình đóng góp xây dựng Wikiquote.

Danh sách bảo quản viên

sửa
Xem danh sách tự động các bảo quản viên hiện nay tại Đặc biệt:Danh sách thành viên/sysop.

Hiện nay Wikiquote tiếng Việt có 1 bảo quản viên:

Cựu bảo quản viên

sửa

Dưới đây là những cựu bảo quản viên của Wikiquote tiếng Việt.

  • Trần Nguyễn Minh Huy (từ 16-02-2010 đến 31-12-2010)
  • Prenn (từ 02-08-2010 đến 11-04-2017)
  • Quenhitran (lần 1 và 2 từ 07-11-2014 đến 19-11-2015, lần 3 và 4 từ 21-11-2015 đến 22-11-2017, lần 5 từ 24-2-2018 đến 24-2-2019)
  • Alphama (lần 1 từ 15-8-2018 đến 15-2-2019, lần 2 từ 3-4-2024 đến 3-7-2024)
  • ThiênĐế98 (lần 1 từ 15-8-2018 đến 15-2-2019, lần 2 từ 16-2-2019 đến 16-2-2020)
  • Đức Anh (từ 8-1-2021 đến 8-4-2021)
  • MagicalNight97 (từ 14-11-2022 đến 14-02-2023)
  • Như Gây Mê (từ 14-2-2024 đến 14-5-2024)

Yêu cầu quyền bảo quản viên

sửa

Các yêu cầu hãy ghi dưới đây, sau đó đến trang Yêu cầu cấp quyền tại Meta-Wiki để yêu cầu phong cấp. Các yêu cầu cũ được lưu trữ tại trang lưu.