Thành viên này là một bảo quản viên của Wikiquote tiếng Việt. (xác minh)