Bản mẫu:Chờ xóa

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Xóa)
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng

Khi gặp một bài viết mà bạn cho là cần xóa nhanh, bạn có thể đặt tiêu bản này vào bài đó để những bảo quản viên khi kiểm tra Thể loại:Chờ xóa có thể biết và xóa giúp bạn.

Viết mã sau vào bài, hãy luôn nhớ đưa ra lý do xóa:

{{chờ xóa|lý do yêu cầu xóa}}