Thảo luận dự án Wikiquote
Nơi dùng để thảo luận về mọi mặt của dự án Wikiquote: về bản thân dự án, quy định và đề xuất, các vấn đề kỹ thuật, v.v...
Các thảo luận cũ sẽ được lưu trữ. Tất cả các trang lưu hiện có tại trang tổng hợp lưu trữ. Trang lưu mới nhất là Lưu 3

Tech News: 2020-30Sửa đổi

19:13, ngày 20 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-31Sửa đổi

13:51, ngày 27 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Tech News: 2020-32Sửa đổi

15:43, ngày 3 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all WikisSửa đổi

Max Klemm (WMDE) 09:14, ngày 6 tháng 8 năm 2020 (UTC)