Trợ giúp:Tóm lược sửa đổi

Tóm lược sửa đổi là việc giải thích ngắn gọn việc sửa đổi tại Wikiquote. Khi bạn sửa một trang, bạn sẽ thấy một đoạn tiêu đề Tóm lược sửa đổi ngay bên dưới phần soạn thảo và nằm bên trên bút Lưu trang. Tóm lược sửa đổi này sẽ hiển thị trong phần lịch sử trang.

Chúng tôi khuyến khích điền vào ô tóm lược sửa đổi, điều này giúp các thành viên khác hiểu được ý mà bạn sửa đổi. Để tránh trường hợp để trống trong mục tóm lược sửa đổi, bạn hãy chọn "Nhắc tôi khi tôi quên tóm lược sửa đổi" trong tùy chọn, mục Sửa đổi, nếu bạn đã mở tài khoản.