Tiền

một phương tiện trao đổi hàng hoá
In a 1786 James Gillray caricature, the plentiful money bags handed to King George III are contrasted with the beggar whose legs and arms were amputated, in the left corner

Trích dẫnSửa đổi

  • Có tiền mua tiên cũng được.
  • Không phải tiền bạc, cũng không phải danh vọng làm cho ta hạnh phúc.
  • Một đồng dành được là một đồng kiếm được.
  • Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
  • Tiền là nguồn gốc của tội lỗi.