Tục ngữ về quan hệ ứng xử

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Lời nói gói vàng