Tào Tháo

nhà quân sự, chính trị thời Đông Hán

Tào Tháo là nhà chính trị.

Cao Cao Portrait ROTK.jpg

Danh ngôn

  • Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta
  • Giả thử quốc gia mà không có tôi, thì còn biết bao kẻ xưng vương xưng đế.
  • Mọi người thấy binh lực tôi mạnh, lại cho rằng tôi là người không tin thiên mệnh nên ngờ tôi có ý lật nhà Hán. Nhưng tôi nghĩ trái hẳn, tôi há không biết rằng Tấn văn Công xưa mạnh nhường ấy mà vẫn một lòng một dạ với nhà Chu, Chu Vương chiếm hai phần ba thiên hạ mà vẫn phụng sự nhà Ân hay sao?
  • Khi Viên Thiệu mạnh, ta yếu, ngay cả ta lo giữ mình còn không xong, huống chi là người khác?
  • Trải qua bao năm chiến chinh hy vọng giữ vững giang sơn bờ cõi nhà Hán. Nay được làm đến chức Ngụy Vương, đã mãn nguyện lắm rồi, nếu có thì chỉ mong được như Chu Văn Vương ngày xưa thôi chứ nào ham gì chức vị đế vương?
  • Người không vì mình trời chu đất diệt
  • Làm sai, biết sai, sửa sai nhưng không bao giờ nhận sai. Kẻ nhận sai chẳng khác nào nói mình nhu nhược