Retrovirus là một loại virus RNA chèn một bản sao bộ gen của nó vào DNA của tế bào vật chủ mà nó xâm nhập, do đó thay đổi bộ gen của tế bào đó.

Khi chúng xâm nhập vào cơ thể thì có khả năng thực hiện quá trình phiên mã ngược nhờ enzim đặc biệt là enzyme phiên mã ngược (reverse transciptase). DNA sau đó là kết hợp vào gen của vật chủ bởi một enzyme tích hợp. Vi rút này sau đó sao chép như là một phần của DNA của tế bào chủ. Retrovirus là vi rút bao bọc es thuộc về gia họ virus "Retroviridae". Một biến thể đặc biệt của retrovirus retrovirus nội sinh được tích hợp vào bộ gen của vật chủ và di truyền qua nhiều thế hệ.

Các văn bản liên quan retrovirus sửa

  • In summary, I have tried here to develop the view of retroviruses as one of a number of solutions to the problem of creating a virus. Each virus directs synthesis of two critical classes of proteins: proteins for replication and proteins for constructing the virus particle. By encoding the reverse transcriptase, retroviruses have evolved the ability to integrate themselves into the cell chromosome as a provirus. This is a very sheltered environment in which to live, only mutation interferes with the continual transmission of the virus to the progeny of an animal that is infected in its germ cells. In this context, the ability of some retroviruses to cause cancer is a gratuitous one. But it is today the most challenging and important attribute of these retroviruses and the one that will dominate future research efforts in this area. Tóm lại, ở đây tôi đã cố gắng phát triển quan điểm coi retrovirus là một trong số các giải pháp cho vấn đề tạo ra virus. Mỗi virus điều hòa tổng hợp hai loại protein quan trọng: protein phục vụ quá trình tái bản và protein phục vụ "lắp ráp" hạt virus. Bằng cách mã hóa enzyme phiên mã ngược (reverse transciptase), retrovirus trưởng thành có khả năng tự tích hợp vào nhiễm sắc thể của tế bào dưới dạng tiền virus (provirus). Đây là một môi trường rất phù hợp để virus tồn tại, chỉ có đột biến mới ngăn cản quá trình truyền virus liên tục sang các thế hệ sau của động vật bị nhiễm virus trong tế bào mầm. Lúc này, khả năng gây ung thư của retrovirus là không có cơ sở. Nhưng ngày nay đây là tính chất quan trọng và thách thức nhất của các retrovirus, và đây là tính chất sẽ chi phối các nội dung nghiên cứu tương lai trong lĩnh vực này.
    • David Baltimore, "Viruses, Polymerases and Cancer: Nobel Lecture" (12 tháng 1 năm 1975)

Liên kết ngoài sửa

 
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: