Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson là nhà viết tiểu luận.

Ralph Waldo Emerson ca1857.jpg

Câu nóiSửa đổi

  • Tôi mong ước tình bạn có chân, cũng như có mắt và có tài hùng biện. Nó phải tự đứng được trên mặt đất trước khi bước tới cung trăng.