Nghề nghiệp

nghề nghiệp được thành lập dựa trên đào tạo giáo dục chuyên biệt

Thiếu nguồnSửa đổi

  • Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.
  • Sinh nghề, tử nghiệp.
  • Tiền đẻ tiền, nghề dạy nghề.