Mohammad Khatami là một học giả và chính trị gia người Iran.

Mohammad Khatami (2007)

Trích dẫn sửa

  • Những gì tôi đề xuất là đối thoại nên diễn ra giữa các nền văn hoá và nền văn minh. Và như là một bước đầu tiên, tôi sẽ đề nghị rằng các nền văn hoá và nền văn minh không nên được đại diện bởi các chính trị gia, nhưng bởi các triết gia, các nhà khoa học, nghệ sĩ và trí thức. [...] Đối thoại sẽ dẫn đến một ngôn ngữ chung và một ngôn ngữ phổ biến sẽ đạt tới đỉnh điểm trong một tư tưởng chung, và điều này sẽ trở thành một cách tiếp cận chung cho thế giới và các sự kiện toàn cầu.[1]

Chú thích sửa

  1. ^ 24 tháng 3 năm 2009, Bài giảng tại Đại học Quốc gia Australia [1]