Sách Mạnh Tử là một trong bốn quyển sách Tứ Thư là bộ sách làm ra bởi Mạnh Tử và các môn đệ của ông như Nhạc Chính Khắc, Công Tôn Sửu, Vạn Chương v.v., ghi chép lại những điều đối đáp của Mạnh Tử với các vua chư hầu, giữa Mạnh Tử và các học trò cùng với những lời phê bình của Mạnh Tử về các học thuyết khác như: học thuyết của Mặc Tử, Dương Chu, được cho là rất có giá trị.

Trích dẩn

sửa
  • Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh
  • Mỗi người đều có tính Thiện do Trời phú cho. Sự giáo dục phải lấy tính thiện đó làm cơ bản, giữ cho nó không mờ tối, trau dồi nó để phát triển thành người lương thiện. Tâm là cái thần minh của Trời ban cho người. Như vậy, tâm của ta với tâm của Trời đều cùng một thể. Học là để giữ cái Tâm, nuôi cái Tính, biết rõ lẽ Trời mà theo chính mệnh
  • Con người có lý tưởng, người đó cần phải giữ được 4 tiêu chuẩn nhân từ, nghĩa khí, lễ nghi, và trí tuệ . Lòng trắc ẩn, thuộc về lòng nhân từ . Sự hổ thẹn, thuộc về nghĩa khí . Tâm khiêm nhường, thuộc về lễ nghi . Tâm thị phi, thuộc về trí tuệ .
  • Ngũ luân . Trong đạo làm người có năm điều 1. Cha con phải có thân 2. Vua tôi phải có nghĩa 3. Trai gái phải có phân biệt 4. Lớn nhỏ phải có thứ tự 5. Bè bạn phải có tín.
  • Hạo nhiên chính khí,
  • Lấy Đức thu phục người khác
  • Người nhân từ khắp thiên hạ không có kẻ thù nào .
  • Thuận theo lẽ trời thì còn, nghịch với lẽ trời thì mất. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong