Georg Wilhelm Friedrich Hegel

triết gia duy tâm người Đức (1770-1831)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) là một triết gia duy tâm người Đức, đại biểu quan trọng nhất của nền triết học cổ điển Đức.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

Câu nóiSửa đổi

Hiện tượng học tinh thần (1807)Sửa đổi

 
Lịch sử, là một quá trình tự làm trung gian, có ý thức — Tinh thần đổ ra Thời gian.
Xem trang chính Hiện tượng học tinh thần
Nhan đề gốc là Phänomenologie des Geistes; dịch sang tiếng Anh là The Phenomenology of Spirit, tiếng Pháp là Phénoménologie de l'esprit, tiếng Việt là Hiện tượng học tinh thần
Hiện có duy nhất một bản dịch tiếng Việt của Bùi Văn Nam Sơn (2006)
Các bản dịch tiếng Anh bao gồm bản của J. B. Baillie (1967), của A. V. Miller (1977), của Terry Pinkard (2018), và của Michael Inwood (2018)
Bản tiếng Đức đầy đủ trên mạng đánh số giống bản tiếng Anh của J. B. Baillie
Các bản dịch tiếng Pháp bao gồm bản của Jean Hyppolite (1939), của Jean-Pierre Lefebvre (1991), và của Bernard Bourgeois (2006)
  • Die andere Seite aber seines Werdens, die Geschichte, ist das wissende sich vermittelnde Werden – der an die Zeit entäußerte Geist; aber diese Entäußerung ist ebenso die Entäußerung ihrer selbst; das Negative ist das Negative seiner selbst.

Liên kết ngoàiSửa đổi

Xem thêmSửa đổi