Benjamin Franklin

Thành viên trong nhóm lập quốc của Hoa Kỳ

Benjamin Franklin (1706-1790) là một chính trị gia, một nhà khoa học, một tác giả, một thợ in, một triết gia, một nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, một nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ.

Một lỗ thủng nhỏ có thể làm đắm cả con tàu lớn.

Thiếu nguồn

sửa
 • Thông thái là kết cấu của 99% mồ hôi và 1% cảm hứng.
Genius is one percent inspiration and ninety nine percent perspiration.
 • Chúa trời chỉ giúp cho những kẻ tự giúp bản thân mình.
God helps those who help themselves.
 • Người nào đổi sự tự do lấy sự bảo vệ, thì người đó không xứng đáng có cả sự tự do lẫn sự bảo vệ.
Anyone who trades liberty for security deserves neither liberty nor security.
 • Sức mạnh và sự kiên trì sẽ giúp thâu tóm mọi thứ.
Energy and persistence conquer all things.
 • Hài lòng khiến cho người nghèo trở nên giàu. Bất mãn khiến cho người giàu trở nên nghèo.
Content makes poor men rich; discontent makes rich men poor.
 • Khi nào bạn ngừng thay đổi, bạn thất bại.
When you're finished changing, you're finished.
 • Không bao giờ có cơn giận nào mà không có lý do, nhưng lý do đó ít khi tốt.
Anger is never without a reason, but seldom with a good one.
 • Một lỗ thủng nhỏ có thể làm đắm cả con tàu lớn.
A small leak can sink a great ship.
 • Thất bại khi chuẩn bị tức là bạn đã chuẩn bị thất bại.
By failing to prepare, you are preparing to fail.
 • Cái bánh xe tệ nhất tạo nên tiếng ồn to nhất.
The worst wheel of the cart makes the most noise.
 • Một nửa sự thật thường là sự giả dối.
Half a truth is often a great lie.
 • Nói với tôi và tôi quên. Dạy cho tôi và tôi nhớ. Thu hút tôi và tôi học.
Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.
 • Nếu bạn có việc gì cho ngày mai, làm hôm nay đi.
If you have something to do tomorrow, do it today.
 • Cách nhìn mọi sự việc bằng đức tin là nhắm con mắt của lý trí.
The way to see by faith is to shut the eye of reason.

Liên kết ngoài

sửa
 
Wikipedia
Wikipedia có bài viết về: