vi-5 Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản.