Bản mẫu:Tiêu bản điều hướng

So sánh các tiêu bản điều hướng
xem  thảo luận  sửa
đóng mở Màu tiêu đề Hình Phân nhóm Kiểu (nội dung)
tham số
Ví dụ
{{Navbox}} Bản mẫu:Yes2 đóng mở navbox Bản mẫu:Yes2 Trái/phải nội dung Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes {{Đông Á}}, {{Hội đồng Bắc Âu}}
{{Navbox with columns}} Bản mẫu:Yes2 đóng mở navbox Bản mẫu:Yes2 Trái/phải cột Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes {{Thành viên Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á}}, {{Czech lands}}
{{Navbox with collapsible groups}} Bản mẫu:Yes2 đóng mở navbox Bản mẫu:Yes2 Trái/phải nội dung và/hoặc trong mỗi danh sách Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes {{University of Michigan}}, {{Scouting}}
Thuộc tính đóng mở được
Kiểu Lớp CSS Javascript Đóng khi Trạng thái
ban đầu
Gắn chặt
Collapsible tables đóng mở Định nghĩa trongCommon.js 2 hoặc nhiều tự động đóng mở trong trang Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes