Bản mẫu:Nowrap end

Tiêu bản này làm việc chung với {{nowrap begin}}. Xem hướng dẫn tại trang đó.|Nowrap end]]