Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Mục đích sửa

Bạn có thể sử dụng tiêu bản này để hiển thị thông báo "Bài này hoặc đoạn này đang được viết" vào trang.

Cách sử dụng sửa

Chép đoạn mã sau vào trang

{{Đang viết}}

Xem thêm sửa