Sách Đại Học dùng để dạy cho học trò từ 15 tuổi trở lên, khi bước vào bậc đại học, dạy cho biết cách xử sự ở đời để lớn lên ra gánh vác việc nước.

Trích Dẫn

  • Tri chỉ nhi hậu hữu định, Định nhi hậu năng tỉnh, Tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, Lự nhi hậu năng đắc
Có biết đến cùng sau mới định trí, định trí sau mới tỉnh, định tỉnh sau mới yên, yên sau mới có thể nghỉ ngợi tinh tường, nghỉ ngợi tinh tường sau mới lĩnh ngộ được điều hay lẽ phải.