Chào Quách tiên sinh, mới từ Wikibooks qua à? jan Win 06:44, ngày 27 tháng 4 năm 2018 (UTC)