Khác biệt giữa các bản “Tục ngữ Do Thái”

** Tuổi trẻ là một gánh nặng nhẹ nhàng, tuổi già là một gánh nặng rất nặng nề.
** Talmud Bavli, Shabbat, 152a
 
* Ở người già không có hương vị, ở người trẻ không có cái nhìn sâu sắc.
** Người già thiếu sự hăng hái nhiệt tình, người trẻ tuổi thiếu sự thông minh.
** Talmud Bavli, Shabbat, 89b
176

lần sửa đổi