Khác biệt giữa các bản “Tục ngữ Do Thái”

** Dịch nghĩa: Bởi vì bạn đã làm chết đuối người khác, bạn đã bị chết đuối — và cuối cùng, những người làm bạn chết đuối cũng sẽ bị chết đuối.
** Nghĩa là: Những tội lỗi sẽ bị trừng phạt, nhưng mọi người không được phép thay trời hành đạo hay xử theo luật rừng.
** {{cite book | last1 = שפירא | year = 1998 | title = ספר המאור שבתורה | publisher = ש.צ. בן ב. הכהן שפירא}}
176

lần sửa đổi