Khác biệt giữa các bản “Tục ngữ Do Thái”

không có tóm lược sửa đổi
* Ai là người khôn ngoan? Là người đàn ông học hỏi từ những người đàn ông khác.
** Đạo đức của các tổ phụ [http://www.shechem.org/torah/avot.html]
 
* על דאטפת אטפוך וסוף מטיפייך - יטופון (Mishnah Avot 2,7)
** 'Al d'ateft atfu'kh, v'sof m'tifaikh ytufun
** Dịch nghĩa: Bởi vì bạn đã làm chết đuối người khác, bạn đã bị chết đuối — và cuối cùng, những người làm bạn chết đuối cũng sẽ bị chết đuối.
** Nghĩa là: Những tội lỗi sẽ bị trừng phạt, nhưng mọi người không được phép thay trời hành đạo hay xử theo luật rừng.
176

lần sửa đổi